Mountain goat on ridge, Wrangell-St. Elias National Park

Wrangell-St. Elias National Park

back
The keen senses of a mountain goat help it navigate the challenging terrain of Wrangell-St. Elias National Park. Mountain goat...
next

The keen senses of a mountain goat help it navigate the challenging terrain of Wrangell-St. Elias National Park. Mountain goat, Wrangell-St. Elias National Park, Alaska.

Oreamnos americanus. Photo © copyright by Carl Donohue.

Larger View